Bijdrageregeling Snuffelstage VMBO-HAVO-VWO 2016-2020

Voor leerlingen op de middelbare scholen (VMBO/HAVO/VWO) komt op enig moment de vraag welk beroep en opleiding zij zullen gaan kiezen. Welke werkzaamheden sluiten het beste aan bij hun interesses, vaardigheden, capaciteiten, waarden en persoonlijke eigenschappen? De leerlingen kunnen bij het beantwoorden van deze moeilijke vragen worden geholpen wanneer zij beroepsbeoefenaren in de bedrijven kunnen ontmoeten. Daardoor kunnen de leerlingen zich een beeld vormen van het betreffende beroep en de omstandigheden waarin dat wordt uitgeoefend.

Om deze redenen organiseren middelbare scholen zogenaamde snuffelstages. Die snuffelstages zijn van groot belang voor de leerlingen: ze helpen de leerlingen om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Anderzijds is er ook een belang voor de bedrijfstak: openstelling van de bedrijven voor middelbare scholieren vergroot de bekendheid met het beroep en dus ook de kans dat leerlingen daarvoor zullen kiezen. Het verlenen van medewerking aan snuffelstages is van belang om de instroom van medewerkers in de bedrijfstak op peil te houden.

Daarom wil het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf aan bakkersbedrijven die zich op dit vlak inzetten een tegemoetkoming verlenen, zoals hierna geregeld.

Bijdrage
Aan een werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf, die zijn bedrijf openstelt voor snuffelstages, kan als bijdrage in de daaraan verbonden kosten en als vergoeding voor de daarmee gemoeide tijd een bedrag van € 50,- per leerling per snuffelstage worden toegekend. Per kalenderjaar kan deze bijdrage maximaal voor 5 leerlingen worden toegekend.

Looptijd en toepasselijkheid
Deze regeling geldt voor het jaren 2016-2020. Aanspraak kan slechts worden gemaakt als de werkgever (inclusief uitzendbureau en payrollbedrijf) de in de CAO Bakkersbedrijf geregelde bijdrage aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (de zogenaamde premie Sociaal Fonds) afdraagt. Deze bijdrage wordt door TKP geïnd. Onder werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf wordt mede begrepen de werkgever die de CAO Bakkersbedrijf vrijwillig toepast.

Uitvoering
De werkgever die in aanmerking wil komen voor toekenning van deze bijdrage(n) kan daar schriftelijk om verzoeken. Daarbij dient hij de volgende gegevens en bescheiden te verschaffen respectievelijk te overleggen:
  • dag en tijdstip waarop de snuffelstage heeft plaatsgevonden;
  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en schooltype van de deelnemende leerling(en);
  • naam, adres, plaats van vestiging, telefoonnummer en contactpersoon van de school waar de leerlingen hun opleiding volgen;
  • kopieën van brieven en/of andere documenten (zoals snuffelstageboekjes) van de school, waarin a t/m c wordt bevestigd.
Voor het verzoek om uitkering dient gebruik te worden gemaakt van een speciaal daarvoor bestemd formulier, dat onderaan de website kan worden gedownload en dat volledig dient te worden ingevuld en ondertekend. Het verzoek dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de snuffelstages hebben plaatsgevonden te zijn ingediend bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. 

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf:
  • is gerechtigd om nadere (telefonische) informatie in te winnen bij de school en/of de leerlingen;
  • kan een nadere invulling aan deze regeling geven.
Fiscale consequenties
De eventuele fiscale consequenties van deze regeling komen geheel voor rekening van de werkgever.

Adresgegevens
Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Postbus 693
4200 AR GORINCHEM
info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl