Trainingsprogramma Fysieke Arbeid Bakkerijen

Artikel 1: Trainingsprogramma’s Fysieke Arbeid Bakkerijen
Een werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf maakt aanspraak op gratis deelname aan de volgende trainingsprogramma’s:

Basistraining Veilig en verantwoord werken voor medewerkers 
Primair doel: Inzicht geven, bewust maken eigen invloed op voorkomen fysieke overbelasting. Aanreiken kennis en aanleren vaardigheden m.b.t. veilig lichaamsgebruik. Centrale thema ‘Wat kun je er zelf aan doen’. Duur: 1 x 3 uur.
Supervisortraining voor Leidinggevenden  
Primair doel: Leren signaleren van onveilig lichaamsgebruik bij medewerkers. Coachen van medewerkers, handvatten om adequaat te kunnen handelen gericht op preventie van overbelasting.Duur: 1 x 3 uur. Deze cursus kan pas gevolgd worden nadat de  basistraining voor medewerkers is gevolgd.
Follow-Up Medewerker - Workshop on the Job
Primair doel: Opfrissen en borgen van veilig lichaamsgebruik. Tevens specifiek individueel trainen van knelpunten op de eigen werkplek in het eigen werk. Duur: 1,5 uur workshop, 0,5 uur per afdeling.
Follow-Up Supervisor voor Leidinggevenden 
Primair doel: Opfrissen en borgen van signaleren en aanspreken op onveilig lichaamsgebruik. Duur: 1 x 3 uur.
Artikel 2: Looptijd en toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2018. Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf besluit bij het verstrijken van de looptijd of de regeling wordt verlengd.
Aanspraak op deelname aan de in artikel 1 genoemde programma’s kan door een werkgever slechts worden gemaakt als hij de in de CAO Bakkersbedrijf geregelde bijdrage, m.b.t. alle medewerkers die in zijn onderneming werkzaam zijn aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf afdraagt. Bedoelde bijdrage wordt door TKP Pensioen geïnd.

Onder werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf wordt mede begrepen de werkgever die de CAO Bakkersbedrijf vrijwillig toepast. Onder medewerkers wordt mede begrepen de uitzendkrachten en payrollwerknemers die in de onderneming werkzaam  zijn.

Artikel 3: Uitvoering
a.) De kosten van de in artikel 1 genoemde trainingsprogramma’s komen voor rekening van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. De werkgever ontvangt geen factuur.

b.) Voor het verzoek tot deelname aan een of meerdere trainingsprogramma’s  dient gebruik te worden gemaakt van een speciaal daarvoor bestemd deelnameformulier, dat via onderstaande link kan worden gedownload.

Een verzoek tot deelname dient binnen de looptijd, genoemd in artikel 2, te worden ingediend.
Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kan een nadere invulling aan deze regeling geven.

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Afdeling Trainingsprogramma Fysieke Arbeid Bakkerijen 
p/a Postbus 360, 6700 AJ  Wageningen
Telefoon:  0317 – 47 12 25
Fax: 0317 - 42 32 06
Email: info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl